Se dette nyhedsbrev i en browser
JUNI 2023

Nyt fra center- og landsbykoordinatoren

 
Kære alle
 
Sommeren er over os, og det er tid til en hilsen fra mig og mine kollegaer i kommunen. Det er blevet lidt langt denne gang, men jeg håber, I orker at tygge jer igennem det.
 
"Kommunen"
Hvad er kommunen i grunden for en størrelse? Ordet kommune betyder faktisk 'fællesskab' eller 'fælles opgave'. Vores fællesskab i Nyborg Kommune er som bekendt et resultat af kommunesammenlægningen fra 2007 mellem Ullerslev, Ørbæk og Nyborg kommuner. De gamle kommunefællesskaber var mindre og føltes formentlig mere nærværende, og selvom Nyborg Kommune ikke er blandt landets største, kan der stadig synes langt fra Mullerup, Ellested eller Langå til Rådhuset i hovedbyen Nyborg.
 
Til årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd i maj sammen med Stefan Holm Wilkens, formand for LDU, og Michael Gertsen, viceborgmester
Men som vi skriver i vores nye Civilsamfundsstrategi, som netop er vedtaget af Byrådet her i maj: "Demokratiet kan ikke begrænses til, hvad der sker i et Byråd eller på Rådhuset. Demokrati hører i bund og grund sammen med det engagerede menneske, der virker for det fælles bedste i lokalsamfundet, på arbejdspladsen, i foreninger og klubber og på uddannelsesinstitutioner. Det er i høj grad i civilsamfundet, at vi engagerer os i fællesskaber om det, vi tror på, er optaget af, kæmper med eller står med af livsopgaver.
 
Kommunen understøtter civilsamfundet, men civilsamfundet understøtter også de kommunale opgaver, og bliver også i fremtiden en afgørende aktør i vores velfærdssamfund. Kommunen og civilsamfundet er på den måde hinandens vigtigste forudsætninger, når det handler om at skabe et bæredygtigt lokalsamfund båret af gode hverdagsfællesskaber."
 
Hvad er "civilsamfundet"?
"Civilsamfundet" er ikke et super godt ord, og jeg ved, der er tænkt meget over ordet i forbindelse med udarbejdelsen af strategien. Men der er ikke rigtig noget andet ord, der dækker over det samme. Civilsamfundet er, som vi også beskriver i strategien, "en samlebetegnelse for de fællesskaber i samfundet, hvor folk engagerer sig som civile og frivillige, det vil sige, hvor de ikke er betalt eller på arbejde."
 
I landsbysammenhæng dækker det for eksempel over beboerforeninger, ejerlaug, bylaug, forsamlingshusbestyrelser, menighedsråd, friskolebestyrelser, gågrupper, strikkeklubber, festudvalg, pensionistforeninger, legestuegrupper og ikke mindst: landsbyråd.
 
Landsbyens talerør
Vi har landsbyråd i 23 landsbyer. Formålet med det lokale råd er blandt andet at formidle initiativer for og tilbyde koordination af foreningsaktiviteter i lokalområdet, samt fungere som landsbyens talerør udadtil - fx overfor kommunen. Hvert råd har samtidig en repræsentant i Det Fælles Landsbyråd, som bl.a. arbejder for at styrke kommunens generelle landdistriktspolitik.
 
Tingene foregår selvfølgelig ikke ens alle steder. Hver landsby har sine egne traditioner og måder at samarbejde på, og det er ikke alle steder, landsbyrådet er lige aktivt. Det er okay - det er frivilligt arbejde, og Rom blev ikke bygget på en dag. Det med at have et landsbyråd, der kan samle nogle tråde, og som kan repræsentere landsbyen i forhold til kommunen, det giver bare noget ekstra for sammenhængskraften og ikke mindst for vores demokrati. Sagt på en anden måde, så gør det "boldspillet" med os i kommunen nemmere. Afstanden bliver mindre. Derfor ser vi både fra administrationen og fra politisk side meget gerne aktive landsbyråd i alle landsbyer.
 
Jeg oplever, at Nyborg Kommune faktisk gerne vil noget med vores landsbyer. Jeg ser personligt store potentialer i fremtidens landsbyer, og mit håb er, at vi sammen kan "spille hinanden gode" i arbejdet med at skabe og fastholde bæredygtige lokalsamfund, hvor både mennesker, dyr og naturen generelt trives. Som man har lyst til at bosætte sig i, og som man har lyst til at engagere sig i - fordi det er givende og meningsfuldt at bidrage til fællesskabet.
 
Del meget gerne mit nyhedsbrev på jeres lokale facebookgrupper, hjemmesider o.l. Klik på "Se dette nyhedsbrev i en browser" øverst oppe, og kopier adresselinjen og sæt den ind i dit opslag. Hvis man gerne personligt vil modtage nyhedsbrevet på mail, kan man skrive til mig på alyh@nyborg.dk.
 
Mange sommerhilsner,
Anne Lysebjerg Hansen

Nyt fra Vej & Park

 
Organisationsændringer
Siden sidst er der sket nogle organisatoriske forandringer i Vej & Park, idet Bettina Fisker er fratrådt sin stilling som driftsleder. Ny leder for Vej & Park er Asoth Veerasingham. De to formænd er stadig de samme, nemlig parkformand Claus Johanson og vejformand Jimmi Lindholm. Landsbypedellerne er også de samme: Rebekka, Heidi og Carsten.
 
Tørke
Vi har de sidste to måneder - som alle andre - været stærkt udfordret af tørken. Det har fx betydet, at de bede, vi i nogle landsbyer havde etableret som erstatning for blomsterkasserne, ikke har kunnet etablere sig. Det vil også betyde, at nyere buske og træer, som ikke har nået at etablere et stort nok rodnet, vil risikere at tage skade.
 
Vi har simpelthen ikke ressourcerne til at vande i det omfang, der ville være krævet, og derudover har vi også et ansvar for at spare på drikkevandsressourcerne. Det er beklageligt, men vi klør på igen til efteråret, og planter om og erstatter det, der er dødt, og så håber vi på mere regn i næste vækstsæson.
Det er desværre nok ikke sidste gang, vi rammer ind i en tørkeperiode. Derfor kommer vi fremadrettet i højere grad til at satse på stauder og løgplanter, som er mere tørkeresistente end de traditionelle sommerblomster.
 
Driftsmanual
Den nuværende Driftsmanual, som beskriver i detaljer hvordan vi drifter alt fra gadekær og fortove til vandløb og skove, er tilbage fra 2012, og er ikke længere tidssvarende. En opdatering af manualen har været undervejs i en årrække, men er blevet forsinket grundet manglende ressourcer. Processen er nu sat i gang igen. 
 
Regler for vejtræer
Vi får somme tider spørgsmål vedrørende vejtræer. Reglerne er kort fortalt, at der inden for byskiltene skal være 3 meter mellem vejtræ og asfalt, og mellem byerne skal der være 6 meter mellem vejtræ og asfalt. Det betyder, at nye vejtræer kun kan plantes hvis afstanden tillader det, og det betyder også, at eksisterende vejtræer inden for denne zone ikke kan erstattes, hvis de får skader eller går ud.
 
Giv et praj
Vi vil gerne have besked fra dig, hvis du støder på problemer som huller i vejen, ødelagte skilte eller andet, der skal løses. Derfor håber vi, at du vil sende et praj til os via selvbetjeningen. Når du har placeret dit praj på kortet i selvbetjeningen, skal du beskrive problemet og eventuelt medsende et billede.

Det er muligt, at andre borgere allerede har sendt et praj, som vedrører det samme problem. Det vil du kunne se ved at trykke med musen på de symboler, der ligger i nærheden på kortet. Hvis dit praj ikke vedrører Nyborg Kommune, vil du modtage en besked om dette. 

Gå til selvbetjeningen Giv et praj
 
Det er også muligt at hente selvbetjeningen ned som app, så du hurtigt kan melde problemer ind med din mobiltelefon.
 
 
I er også velkomne til at kontakte os direkte, hvis I har noget på hjerte.
 
Claus Johanson, parkformand, 3016 1405
Jimmi Lindholm, vejformand, 2420 3705
Rebekka, landsbypedel, 2936 6013
Carsten, landsbypedel, 2936 6005
Heidi, landsbypedel, 2936 6008

Mere biodiversitet på kommunale arealer

 
Nyborg Kommune har et ønske om at give vores trængte natur en hjælpende hånd. Derfor har vi vedtaget en handleplan for mere biodiversitet på de kommunale grønne arealer. Handleplanen har til formål at indarbejde nogle overordnede principper i vores måde at drifte arealerne på, således at vi giver mere plads til biodiversiteten; både planter, dyr og svampe.
 
Mange af arealerne har i årevis været slået og driftet på måder, som giver meget ringe vilkår for naturen. Det har givet gode betingelser for arter som brændenælder, græsser og mælkebøtter. De har overtaget områderne, og vi ser derfor ingen blomstrende urter eller insekter, der sværmer rundt. Vi kan ikke redde verden ved at omlægge driften, men vi kan komme et lille stykke af vejen, og forhåbentlig inspirere virksomheder, institutioner og borgere til også at ville gøre en forskel.
 
Omlæggelsen af arealerne ønsker vi sker i samarbejde og under hensyn til borgernes behov, anvendelsen af området og fastholdelse af oversigtsforhold for trafiksikkerheden. Det sker løbende, så vi alle kan følge med, da det i høj grad også er en mental rejse at skabe forandringer. Vi skal alle lære at sætte pris på – og se skønheden i – biodiversiteten. Vi kan ikke leve uden.  
 
I takt med at vi går i gang med omlægningen af arealerne, vil biodiversitetsformidler Karen Kirk Østergaard tage kontakt til de relevante personer, således at vi kan have en positiv dialog og planlægning for områderne.
 
Læs hele handleplanen her.
 
Har I spørgsmål til ovenstående eller naturen i al almindelighed, kan I kontakte Karen på kaki@nyborg.dk 

Grøn Landsby – grøn varmeforsyning

 
Et nyt projekt skal hjælpe landsbyerne i Nyborg Kommune til en grønnere og mere bæredygtig varmeforsyning.  
 
Byrådet vedtog i december 2022 en ny varmeplan for Nyborg. Den udpeger de områder, som i de kommende år vil få tilbud om fjernvarme under NFS. Desværre viser den samtidig, at det ikke er rentabelt at lægge fjernvarme ud i de mindste landsbyer i kommunen.
 
Men et nyt projekt ”COHEAT” skal hjælpe landsbyerne med at undersøge, hvilke andre muligheder de har for at etablere kollektiv varmeforsyning. Målet er at finde de mest robuste løsninger, som både tager hensyn til husenes varmesystemer, økonomi for brugerne, driftssikkerhed, komfort og støj. 
 
Projektet skal opfattes som en ”hjælp til selvhjælp”, og succesen vil i høj grad afhænge af opbakningen fra den enkelte landsby – både i udviklingsfasen og ved etableringen.  
Pilotlandsbyer
Da der er tale om en helt ny måde at udvikle varmeløsninger, er der udpeget to landsbyer, Kogsbølle og Ellinge, som pilotlandsbyer. De to landsbyer har hver især dannet en lille ”varmegruppe”, som sammen med Nyborg Kommune skal udvikle forslag, som siden præsenteres og diskuteres med landsbyens husstande. Der har netop været afholdt et første informationsmøde i hhv. Kogsbølle og Ellinge.
 
Nyborg Kommune har ansat Anders Blønd som COHEAT konsulenten, der skal hjælpe landsbyerne med de tekniske analyser. Anders er uddannet maskinmester og har arbejdet med fjernvarme både på Fjernvarme Fyn og Kalundborg Forsyning tidligere.  
 
COHEAT projektet udvikles i et tæt samarbejde med Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens Kommune. I alt deltager syv syddanske kommuner i projektet sammen med Dansk Fjernvarme, konsulenthusene PlanEnergi og EC Network, og med Region Syddanmark som projektleder.
 
Projektet løber til 31. oktober 2025. Vi forventer, at pilotprojekterne er kommet godt i vej i begyndelsen af 2024, hvorefter vi kan starte de næste interesserede landsbyer op – forventeligt i foråret 2024.
 
Projektet har også fokus på at hjælpe borgerne med at spare på varmen, og derfor vil der løbende i projektet være initiativer, som skal hjælpe husejeren med at spare på energien – gennem energi-renovering og ændret adfærd.
 
Hvis I har spørgsmål til projektet, er I velkomne til at skrive til Anders på ahbl@nyborg.dk 

Landsbyudvikling som brætspil

 
Der findes mange måder at arbejde med udvikling af lokalområder på. I 2019 blev der her i kommunen lavet LUP'er (LandsbyUdviklingsPlaner) i 9 landsbyer. Lige nu er vi i Aunslev/Hjulby/Skalkendrup/Regstrup ved at afprøve et nyt koncept, der hedder BLUP (Bæredygtig LandsbyUdviklingsProces).
 
Men man kan også tage en mere legende tilgang og prøve med et brætspil! Region Midtjylland har udviklet et spil, som jeg har skaffet et eksemplar af til udlån.
 
Hvem kan spille?
Den Mest Bæredygtige Landsby er et brætspil for jer, der er bosat i en landsby og søger inspiration eller idéer til nye projekter i jeres landsby eller jeres lokalområde. Projekterne kan fx være nye shelter-pladser og vandrestier, nye bæredygtige boformer, socialøkonomiske virksomheder eller noget helt andet.
Spillet
Den Mest Bæredygtige Landsby handler om at finde nye veje til at udvikle og forbedre den bæredygtige bundlinje i landsbyer. Spillet er en sjov og anderledes måde at arbejde med idéer på. Og selvom man måske ikke kommer først i mål på spillepladen, så er alle deltagere alligevel vindere. Spillet er nemlig en anledning til at tale om idéer og dele viden henover spillepladen, så alle tager inspiration med hjem.
 
I spillet dyster 2-4 hold om at få flest mulige idéer til nye bæredygtige tiltag. Formålet er, at deltagerne både idéudvikler og forstærker nuværende projekter, men spillet giver også anledning til at finde på nye projekter, der kan gøre deltagernes landsbyer endnu mere bæredygtige. Samtidig kan deltagerne inspirere hinanden og dele viden og idéer.
 
I kan lave 2-4 hold i jeres egen by og dyste mod hinanden, eller I kan udfordre en naboby eller en landsby fra en helt anden kommune, som I gerne vil dele erfaringer og idéer med.  
 
Vil I prøve spillet?
Hvis I er interesseret i at låne spille spillet, så send en mail til alyh@nyborg.dk   

Bredbåndspuljen 2023

 
Bredbåndspuljen 2023 er nu åben for ansøgninger. Det er Styrelsen for Dataforsyning og Intrastruktur, der administrerer puljen, og på deres hjemmeside kan man læse mere om ansøgningsprocessen, samt vilkår og betingelser. Find mere information her.
 
Bemærk at det er muligt for enkeltstående adresser at søge under den såkaldt "særlige ordning", forudsat at man er tilskudsberretiget. På Bredbåndskortet kan man se, om ens adresse er tilskudsberrettiget. Se kortet her.
 

Følg Nyborg Kommune på de sociale medier

Vil du følge med i stort og småt fra alle kanter af vores kommune, så kan du følge med på Facebook, Instagram og LinkedIn. Klik på ikonet for at gå til vores sider. 
Frameld dig dette nyhedsbrev