Se dette nyhedsbrev i en browser
NOVEMBER 2022

Nyt fra center- og landsbykoordinatoren

 
Kære alle
 
Jeg har nu været rundt og besøge næsten alle landsbyer. Jeg tager rundt sammen med parkformand Claus Johanson. Claus plejer nemlig også at være på en tur rundt i landsbyerne i løbet af efteråret/vinteren. Nogle steder har vi mødtes med kontaktpersonen, andre steder har flere fra landsbyrådet deltaget. Vi har gået ture i landsbyerne, set på stier, legepladser og grønne arealer, og fået nogle gode snakke om landsbyrådsarbejdet, sammenhængskraften og udviklingen i landsbyerne. Det har været super dejligt at se og høre om alle de ting, der sker lokalt, og mærke folks engagement!
 
Byporte
Jeg har fra vejafdelingen erfaret, at der desværre ikke er blevet sat penge af til opsætning af flere byporte i denne omgang. Der bliver inden længe sendt breve ud til de landsbyer, der har indsendt ønsker, om hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre rent trafiksikkerhedsmæssigt. De steder, hvor det er muligt, bliver taget med som budgetønske i 2023.
 
  
  
 
Jeg vil endnu en gang opfordre til, at disse nyhedsbreve bliver delt på jeres lokale facebookgrupper, hjemmesider o.l. Og hvis man har noget på hjerte eller har et spørgsmål, er man som altid velkommen til at kontakte mig på alyh@nyborg.dk.
 
Mange hilsner
Anne Lysebjerg Hansen

Forslag til varmeplan

 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede på deres møde d. 25. oktober 2022 forslaget til Nyborg Kommunes Varmeplan 2022. Her et uddrag af referatet, som kan findes i sin helhed på kommunens hjemmeside:
 
Baggrund
På baggrund af "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022", har Regeringen og KL indgået en aftale om, at kommuner med gasforsynede områder inden udgangen af 2022 skal have udarbejdet og godkendt opdaterede varmeplaner. Dette bør sikre en hurtig udpegning af områder, der kan varmeforsynes med grøn kollektiv fjernvarme, og dermed sikre en hurtig udfasning af naturgas anvendt til opvarmning af bygninger. Regeringen har samtidig anmodet kommunerne om, at en udfasning af naturgas til opvarmning af bygninger, så vidt muligt er udført senest i 2028
 
Behandlingsplan
Forslaget til varmeplanen har været i offentlig høring i 2 uger fra 26. oktober - 8. november. Varmeplanen kan, efter indarbejdelse af eventuelle bemærkninger fra høringen, behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde 28. november og herefter Økonomiudvalget 5. december og byrådsmøde den 13. december 2022. Varmeplanen vil ved endelig godkendelse i byrådet derefter være gældende.
 
Kollektiv varmeforsyning
Med baggrund i den godkendte varmeplan vil administrationen og NFS iværksætte udvidelse af den kollektive varmeforsyning. Samtidig vil administrationen og NFS yde bistand, i det omfang, som det er muligt, til de landsbyer, som ønsker at etablere en privat kollektiv varmeforsyning.
 
Læs hele referatet og find forslaget til varmeplanen her

6 nye cykelstiprojekter er på vej

 
Der blev tilbage i marts 2022 truffet politisk aftale om gennemførelse af 6 cykelstiprojekter. Det drejer sig om følgende strækninger: Ørbæk-Ellested, Flødstrup-Revninge, Ørbæk-Svindinge, Kogsbølle-Vindinge, Svanedamsgade i Nyborg og en mindre etape i Aunslev.
 
Fælles for projekterne er, at de alle har til formål at skabe en sikker og tryg færdsel for cyklister, både for skolebørn, cykelpendlere og cykelturister.
 
Vi har i Nyborg Kommune skrevet under med Vita ingeniører, som herfor er rådgiver på projekterne. Rådgiverens opgaver omfatter i hovedtræk; udarbejdelse af projektforslag, miljøscreening, projektering, myndighedsprojekt, arealerhvervelsesplan, ledningskortlægning, projektopfølgning i udførelsesfasen, byggeledelse, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinering - en bred vifte af opgaver.
 
Status for projekterne
På nuværende tidspunkt befinder projekterne sig på et stadie, hvor forprojektet til dels er færdigt for alle 6 projekter. I de foregående uger har vi haft Forskel Landinspektørfirma til at fastlægge skæl, samtidig med at de har målt strækningerne op for det videre arbejde. I denne uge har vi koordineret på kryds og tværs. Blandt andet afholdt ledningsejermøde, og samtidig koordineret arbejdet omkring Aunslev, der også står overfor etablering af kloakseparering og fjernvarme.
 
Et af de vigtigste fokuspunkter, vi har, er, at borgerne bliver informeret, involveret og inddraget i processen. Derfor er det ikke endeligt besluttet, hvorvidt cykelstierne bliver etableret på den ene eller anden side af vejen eller omfanget af dette.
 
Overordnet set vil der på Ørbæk-Ellested blive etableret en dobbeltrettet cykelsti, hvor der er særligt fokus på sikre tilslutninger i Ørbæk og Ellested.
 
 
Mellem Flødstrup-Revninge etableres der en dobbeltrettet cykelsti, hvor der på strækningen krydses åløb og fredskov.
 
Ørbæk-Svindinge får de eksisterende kantbaner langs Svendborgvej udvidet, således at der kommer ekstra brede kantbaner.
 
Kogsbølle-Vindinge er tiltænkt at blive etableret med en dobbeltrettet cykelsti, men dette afhænger af flere faktorer, heriblandt natur/miljø og projektets økonomi.
 
På Svanedamsgade i Nyborg bliver der etableret enkeltrettede cykelstier.
 
I Aunslev vil der hovedsageligt inden for eksisterende vejprofil blive anlagt fællessti i begge vejsider.
 
Information omkring de enkelte projekter vil blive beskrevet nærmere på et senere tidspunkt – samtidig vil der blive afholdt informationsmøde mv.

Nyt fra Vej og Park

 
Opgaver henover efteråret
Udover den almindelige drift kan vi fremhæve et par projekter, som andre landsbyer er velkomne til at lade sig inspirere af: Vi har bl.a. sat en stærepæl op i Øksendrup, sat blomsterløg henover den gamle jernbanebro i Langå og bestilt blomsterløg til at sætte under byportene ved Kissendrup. 
 
Blomsterkummer
Vi havde som bekendt en tør sommer, og vi har derfor i år brugt ekstra mange ressourcer (brændstof) på at køre og vande blomsterkummerne. Da vi er midt i en grøn omstilling, har vi derfor på vores møder rundt i landsbyerne taget hul på en dialog omkring kummerne, og er allerede flere steder blevet enige om at nedlægge dem for i stedet at anlægge bede i jorden. Udover at de ikke skal vandes, har bedene den fordel, at der er mulighed for at etablere noget mere spændende både visuelt og biodiversitetsmæssigt. 
 
Indsatsen kommer til at strække sig over to eller tre sæsoner. For nu har vi altså udpeget de blomsterkummer, vi vil omlægge. Nogle steder har blomsterkummerne en hastighedsdæmpende effekt, og så giver det også god mening at lade dem stå. 

Ny biodiversitetskoordinator ansat

  
Kære alle  
 
Per 1. oktober tiltrådte jeg i stillingen som biodiversitetsformidler hos Nyborg Kommune. I den forbindelse vil jeg præsentere mig selv, og forhåbentlig give jer et indblik i, hvordan jeg kan bruges og hjælpe i hele kommunen – også ude i landsbyerne.
 
Mit navn er Karen Østergaard, og jeg er uddannet biolog med speciale i formidling og kommunikation. Derfor har jeg en solid viden om biodiversitet og biologiske sammenhænge i naturen. De seneste år har jeg arbejdet som friskolelærer, hvor jeg underviste i biologi og natur/teknik, ligesom jeg også var dansk- og klasselærer for en 4. klasse. Derudover har jeg haft ansættelser på akvarie og i en zoologisk have, hvor jeg har stået for den daglige formidling af dyrene og naturen.
 
Stillingen, jeg netop er ansat i, er en nyoprettet stilling, hvilket betyder, at jeg selv kan være med til at forme mine opgaver. Hovedsageligt kommer jeg til at sidde med produktionen af skilte til naturområder, formidling af kommunens natur på forskellige digitale platforme, og så kommer jeg til at have et samarbejde med både virksomheder, institutioner, frivillige og andre aktører i det lokale. Her er tanken, at jeg skal bistå med faglig viden og sparring, hvis der er ønsker om at udlægge arealer til ”vild” natur eller ”biodiversitetsnatur”. Har man projekter, der relaterer sig til natur eller biodiversitet, som man ønsker kommunen skal gå ind i, kan jeg også være behjælpelig med at få styr på rammerne omkring dette, så projekterne kan tages videre i systemet.
Har I nogen spørgsmål til mit arbejde, naturprojekter eller idéer til højere biodiversitet i jeres område, er I mere end velkomne til at kontakte mig. I kan enten skrive på: kaki@nyborg.dk eller ringe på tlf.: 6333 6831

SAMMEN kan vi mere!

 
Hvordan styrker vi livet i de frivillige foreninger og fællesskaber i Nyborg Kommune? Har du problemer eller gode idéer? Hvad kan kommunen gøre for dig - og hvad brænder du for at engagere dig i?
 
Kom til FREMTIDSVÆRKSTED med oplæg, debat, workshops og fællesspisning. Vær med til at udforme Nyborg Kommunes nye strategi: Civilsamfundsstrategien "SAMMEN kan vi mere".
 
HVOR?: Ørbæk Midtpunkt, Langemosevej 5, Ørbæk
HVORNÅR?: Mandag d. 28.11.2022 kl. 17.00 til 20.00
  
Se program her.
 
Tilmelding senest 21.11.2022 til Jannie Rasmussen, tlf.: 2115 3837 eller mail: jras@nyborg.dk 
 
 
BAGGRUND
 
Nyborg Kommune skal have ny strategi for Civilsamfundet og samarbejdet med de mange foreningerne og frivillige fællesskaber. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har vagt fire fokusområder:
 
1) social bæredygtighed og social innovation
2) samskabelse, fælles ansvarlighed og forpligtende partnerskaber
3) fællesskaber, frivillighed og aktiv deltagelse
4) forebyggelse af særligt ensomhed og isolation samt styrkelse af mental sundhed
 
Sæt dit præg på fremtiden og deltag den 28.11.2022.

Følg Nyborg Kommune på de sociale medier

Vil du følge med i stort og småt fra alle kanter af vores kommune, så kan du følge med på Facebook, Instagram og LinkedIn. Klik på ikonet for at gå til vores sider. 
Frameld dig dette nyhedsbrev